جاهای دیدنی اصفهان در پاییز

https://wiki-cafe.win/index.php?title=مکان_های_دیدنی_اصفهان_برای_گردشگران

جاهای دیدنی اصفهان در پاییز منار جنبان میجنبد! این منارههای هفتصد ساله خشت و گلی حتی قانون ها فیزیک را به بازی گرفتهاند و همین زمینه , آن‌ها‌را به یکی از هیجانانگیزترین دیدنیهای اصفهان , نصف دنیا تبدیل کرده